Kenzai

New

03974

กระเบื้องKenZai กระเบื้องไอซ์เบิร์ก รุ่น ARMSTONE รหัส : ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿530/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

530 THB ฿530
 

 

New

AF-106

กระเบื้องKenZai กระเบื้องโอลด์ คันทรี่ 130 ตรม.  รหัส : AF-106 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,760/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,670 THB ฿1,670
 

 

New

AF-201

กระเบื้องKenZai กระเบื้องโอลด์ คันทรี่ 40 ตรม. รหัส : AF-201 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿700/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

700 THB ฿700
 

 

New

AF-202

กระเบื้องKenZai กระเบื้องโอลด์ คันทรี่ 21 ตรม. รหัส : AF-202 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿500/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

500 THB ฿500
 

 

New

AF-206

กระเบื้องKenZai กระเบื้องโอลด์ คันทรี่ 65 ตรม รหัส : AF-206 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿840/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

840 THB ฿840
 

 

New

AF-606

กระเบื้องKenZai กระเบื้องโอลด์ คันทรี่ 38 ตรม. รหัส : AF-606 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿570/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

570 THB ฿570
 

 

New

BW-134

กระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น แบ็ควูดส์ ขนาด 105 x 325 x 14 มม.  รหัส : BW-134 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,366/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,366 THB ฿1,366
 

 

New

C-206

ระเบื้องKenZai กระเบื้องเอ็กซ์ทรูด ไทล์ 45 x 210 x 60 x 16 มม.  รหัส : C-206 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,800/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,800 THB ฿1,800
 

 

New

CEE-BL-17

กระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น อิตาเลียน โมเดิร์น ดีไซน์ ขนาดบรรจุ 8 ชุด รหัส : CEE-BL-17 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,073/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,073 THB ฿1,073
 

 

New

CEE-PG-17

กระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น อิตาเลียน โมเดิร์น ดีไซน์ ขนาดบรรจุ 8 ชุด รหัส : CEE-PG-17 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,182/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,182 THB ฿1,182
 

 

New

CEE-WH-17

ระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น อิตาเลียน โมเดิร์น ดีไซน์ ขนาดบรรจุ 8 ชุด รหัส : CEE-WH-17 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,073/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,073 THB ฿1,073
 

 

New

CEG-BL-01

กระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น อิตาเลียน โมเดิร์น ดีไซน์ ขนาดบรรจุ 8 ชุด  รหัส : CEG-BL-01 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿962/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

962 THB ฿962
 

 

New

CL-508

กระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น โคโลเนียล ขนาด 58 x 210 x 13 มม. รหัส : CL-508 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,100/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,100 THB ฿1,100
 

 

New

CMG-PG-13

กระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น อิตาเลียน โมเดิร์น ดีไซน์ ขนาดบรรจุ 8 ชุด รหัส : CMG-PG-13 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,694/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,694 THB ฿1,694
 

 

New

CMR-WH-07

กระเบื้องKenZai กระเบื้อง รุ่น อิตาเลียน โมเดิร์น ดีไซน์ ขนาดบรรจุ 8 ชุด รหัส : CMR-WH-07 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,585/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,585 THB ฿1,585
 

 

New

CO-508

กระเบื้องKenZai กระเบื้องโคโลราโด้ สีไวท์แชมเปญ  58 x 210 x 11.50 มม. รหัส : CO-508 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,000/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,000 THB ฿1,000
 

 

New

EX GF-101

กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ 100 x 100 x 13 มม. รหัส : EX GF-101 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿525/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

525 THB ฿525
 

 

New

EX GF-201

กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ 210 x 100 x 13 มม. รหัส : EX GF-201 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿644/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

644 THB ฿644
 

 

New

EX GF-202

กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ 210 x 210 x 13.5 มม. รหัส : EX GF-202 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿644/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

644 THB ฿644
 

 

New

EX GF-508

210 x 58 x 13 มม. กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ รหัส : EX GF-508 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿660/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

660 THB ฿660
 

 

New

EX GF-606

กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ 150 x 150 x 13.5 มม.  รหัส : EX GF-606 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿575/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

575 THB ฿575
 

 

New

EX GL-101

กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ 60 x 50 x 100 x 13 มม. รหัส : EX GL-101 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿2,000/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,000 THB ฿2,000
 

 

New

Ex GS-201

กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ 210 x 100 x 13 มม. รหัส : EX GS-201 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,200/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,200 THB ฿1,200
 

 

New

EX GT-100

กระเบื้องKenZai กระเบื้องแกรนิตโต้ สีไวท์แชมเปญ 100 x 100 x 13 มม. รหัส : EX GT-100 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿525/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

525 THB ฿525
 

 

New

F-101

กระเบื้องKenZai กระเบื้องเอ็กซ์ทรูด ไทล์ 100 x 100 x 16 มม. รหัส : F-101 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿990/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

990 THB ฿990
 

 

New

F-106

กระเบื้องKenZai กระเบื้องเอ็กซ์ทรูด ไทล์ 60 x 100 x 16 มม. รหัส : F-106 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿1,425/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,425 THB ฿1,425
 

 

New

F-201

กระเบื้องKenZai กระเบื้องเอ็กซ์ทรูด ไทล์ 100 x 210 x 16 มม.  รหัส : F-201 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿600/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

600 THB ฿600
 

 

New

F-202

กระเบื้องKenZai กระเบื้องเอ็กซ์ทรูด ไทล์ 210 x 210 x 16 มม.  รหัส : F-202 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿417/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

417 THB ฿417
 

 

New

F-206

กระเบื้องKenZai กระเบื้องเอ็กซ์ทรูด ไทล์ 60 x 210 x 16 มม. รหัส : F-206 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿700/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

700 THB ฿700
 

 

New

F-606

กระเบื้องKenZai กระเบื้องเอ็กซ์ทรูด ไทล์ 150 x 150 x 16 มม. รหัส : F-606 ยี่ห้อ : KenZai ราคา : ฿430/กล่อง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

430 THB ฿430
 

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้